fbpx
деятелен и страдателен залог в английския език

Деятелен и страдателен залог в английския език (Active and Passive Voice)

Деятелен залог имаме когато подлогът е активен.
Страдателен залог имаме когато върху подлога е извършено действие.

Залогът, като граматическа категория, е отношението, което има глаголното лице (подлогът) към глаголното действие.

Деятелен залог имаме когато подлогът е активен.
Страдателен залог имаме когато върху подлога е извършено действие.

Деятелният залог (Active voice) се използва в случаите, когато подлогът извършва действието.

Например: Котката изяде мишката.

В този случай Котката е подлог и тя е извършителят на действието — изяде.

Страдателният залог (Passive voice)  се използва в случаите, когато върху подлога е било извършено действието.

Например: Мишката беше изядена от котката.

В този случай Мишката е подлог и върху нея е извършено действието — беше изядена.

В Английския език деятелният залог се образува с помощта на глагола to bе, в съответното  времето, и формата на миналото причастие (Past Participle) на глагола.

Когато употребяваме страдателен залог ние акцентираме вниманието си на действието и за нас не винаги е важно кой го извършва.

Active voice: William Shakespeare wrote Hamlet in 1602

Passive voice: Hamlet was written in 1602

Active and Passive Voice

Свържете се с мен и с Bloomer Academy и тук:

http://www.misstedy.com/

https://uchiteli.bg/profile/teodora/10339

https://www.facebook.com/MissTedyTeacher/

https://www.facebook.com/bloomeracademybg

https://www.youtube.com/channel/UCzUmniHRCbQGM3EVK3sPTww/

https://www.instagram.com/miss_tedy_teacher/

https://www.instagram.com/bloomeracademybg/

Post Author

1 thought on “Деятелен и страдателен залог в английския език (Active and Passive Voice)

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights